0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การตั้งค่า และการปรับแต่งหน้าตา ของเว็บไซต์

2011-07-12 14:49:07 ใน การใช้งานเบื้องต้น » 0 9574
1. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > ตั้งค่า และ ตกแต่งเว็บไซต์

2.ตั้งค่าเว็บไซต์ ประกอบด้วย

ภาพโลโก้ของเว็บ : สำหรับเลือกโลโก้ของเว็บ

ภาษาเริ่มต้นที่ใช้ : เลือกภาษาเริ่มต้นของเว็บ เช่น ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

กำหนดผู้เยี่ยมชม : กำหนดผู้เยี่ยมชม เช่น สมาชิกเท่านั้นสามารถเยี่ยมชมได้ หรือ ทุกคนสามารถเยี่ยมชมได้

Photo Zoom : ใช้การตั้งค่าของการแสดงรูปภาพเวลาขยายรูปภาพที่ต้องการในเว็บ

HTML Headder Tag : ใ้ช้สำหรับใส่ Code เช่น JAVA Script , Meta Tag จะต้องเป็นรูปแบบของ HTML หรือ Javascript เท่านั้น หากเป็นรูปแบบอื่น การแสดงผลของเว็บอาจผิดพลาดได้

3.โครงสร้างหลัก/ตัวหนังสือ/ลิงค์ ประกอบด้วย

มุมโค้งของเว็บเพจ : (css3) ปรับส่วนมุมของเว็บให้โค้งตามที่ต้องการ ใส่ค่าเป็น px ค่ายิ่งมากจะยิ่งโค้งมาก

เงาของเว็บเพจ : (css3) ปรับส่วนเงาของเว็บเพจ โดยกำหนดเงาเป็น แกน x y กำหนดสีของเงาได้

สีของขอบเว็บเพจ : (css3) ใช้กำหนดสีของขอบเว็บเพจ

รูปแบบของขอบเว็บเพจ : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบของขอบเว็บเพจ เช่น dottted (จุด) dashed (เส้นประ)

ขนาดของขอบเว็บเพจ : ใช้กำหนดขนาดของขอบเพจ ความหนาเป็น pixel เช่น 1px โดยอ้างอิงรูปแบบของขอบ

ระยะห่างขอบของเพจ : ปรับระยะห่างของของเพจ หรือที่เรียกว่า Body Margin

ความกว้างของเว็บเพจ : ปรับความกว้างของเพจ แนะนำให้ปรัยอยู่ที่ 900px เพื่อการแสดงผลสำความละเอียดขั้นต่ำ 1024px

ความสูงของส่วนหัวของเว็บ : ความสูงของส่วนหัวเว็บ หรือที่เรียกว่า ความสูงของ Header

ความกว้างเมนูซ้าย : ปรับความกว้างของเมนูซ้าย

ความกว้างเมนูขวา : ปรับความกว้างของเมนูขวา

ความสูงส่วยท้ายของเว็บ : ความสูงส่วนท้ายของเว็บ หรือที่เรียกว่า ความสูงของ Footer

ชนิดของตัวหนังสือ : ปรับชนิดของตัวหนังสือที่แสดงในหน้าเว็บ

ขนาดของตัวหนังสือ : ปรับขนาดของตัวหนังสือที่แสดงในหน้าเว็บ

สีของตัวหนังสือ : ปรับสีของตัวหนังสือที่แสดงในหน้าเว็บ

รูปแบบของลิงค์ : ปรับสีของลิงค์ (สามารถเลือกใส่ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ได้)

ลิงค์เวลาเม้าส์ชี้ : ปรับสีของลิงค์ถ้าเอาเมาส์ชี้ (สามารถเลือกใส่ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ได้)

ลิ้งค์เวลาเช้าชมแล้ว : ปรับสีของลิงค์ ถ้าลิ้งค์นั้นเจ้าชมแล้ว (สามารถเลือกใส่ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ได้)

4.ตกแต่งพื้นหลัง ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

ภาพพื้นหลังของเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังของเว็บเป็นภาพที่ต้องการ

สีพื้นหลังของเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังของเว็บเป็นสีต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ภาพพื้นหลังของหัวเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังของหัวเว็บเป็นภาพที่ต้องการ

สีพื้นหลังส่วนหัวของเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังของหัวเว็บเป็นสีต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ภาพพิ้นหลังเนื้อหาตรงกลางของเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังส่วนเนื้อหาของเว็บเป็นภาพที่ต้องการ

สีพิ้นหลังเนื้อหาตรงกลางของเว็บ : ใช้กำหนดพื้นหลังส่วนเนื้อหาของเว็บเป็นสีที่ต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ภาพพื้นหลังเมนูซ้าย : ใช้กำหนดพื้นหลังของเมนูซ้ายเป็นภาพที่ต้องการ

สีพื้นหลังเมนูซ้าย : ใช้กำหนดพื้นหลังของเมนูซ้ายเป็นสีที่ต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ภาพพื้นหลังตรงกลาง : ใช้กำหนดพื้นหลังตรงกลางเป็นภาพที่ต้องการ

สีพื้นหลังตรงกลาง : ใช้กำหนดพื้นหลังตรงกลางเป็นสีที่ต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ภาพพื้นหลังเมนูขวา : ใช้กำหนดพื้นหลังของเมนูขวาเป็นภาพที่ต้องการ

สีพื้นหลังเมนูขวา : ใช้กำหนดพื้นหลังของเมนูขวาเป็นสีที่ต้องการ (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

5. ตกแต่งเมนูส่วนบน/เมนูย่อย ประกอบด้วย

ภาพเมนูปกติ : ใช้กำหนดภาพปุ่มเมนูปกติ (Normal)

ภาพเมนูเวลาชี้ : ใช้กำหนดภาพปุ่มเมนูเวลาเมาส์ชี้ (Hover)

ภาพเมนูเมื่ออยู่ในหน้านั้น : ใช้กำหนดปุ่มของเมนู เมื่้ออยู่ในหน้านั้น (Active)

ภาพพื้นหลังของแถบเมนู : ใช้กำหนดพื้นหลังของแถบเมนู

สีพื้นหลังของแถบเมนู : ใช้กำหนดสีพื้นหลังของแถบเมนู (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ความสูงของเมนู : ใช้กำหนดความสูงของแถบเมนู

การจัดรูปแบบเมนู : ใช้กำหนดตำแหน่งของเมนู เช่น ซ้าย กลาง ขวา

ระยะห่างระหว่างเมนู : ใช้กำหนดระยะห่างของแต่ละเมนู บาง Template ค่า 0 อาจไม่ใช่ค่าที่เมนูชิดกันเสมอไป

รูปแบบตัวหนังสือของเมนู : ใช้กำหนดรูปแบบตัวหนังสือในเมนูบน

ขนาดตัวหนังสือเมนู : ใช้กำหนดขนาดของตัวหนังสือเมนู

สีตัวหนังสือปกติ : ใช้กำหนดสีของตัวหนังสือของเมนูบน

สีตัวหนังสือเวลาเมา์ส์ชี้ : ใช้กำหนดสีของตัวหนังสือในแต่ของเมนูบน เวลาเอาเมาส์ชี้

สีตัวหนังสือเมื่ออยู่ในหน้านั้น : ใช้กำหนดสีของตัวหนังสือเมนูบน เมื่ออยู่ในหน้านั้น

ภาพพื้นหลังเมนูย่อยด้านบน : ใช้กำหนดภาพพื้นหลังของเมนูย่อย

สีพื้นหลังเมนูย่อยด้านบน : ใช้กำหนดสีพื้่นหลังของเมนูย่อย

สีตัวหนังสือเมนูย่อย : ใช้กำหนดสีตัวหนังสือเมนูย่อย

สีัตัวหนังสือเมนูย่อยเวลาชี้ : ใช้กำหนดสีตัวหนังสือเมนูย่อย เวลาเอาเมาส์ชี้

สีพื้นหลังเมนูย่อยเวลาชี้ : ใช้กำหนดสีพื้นหลังเมนูย่อย เวลาเอาเมาส์ชี้

Effect เมนูย่อย : กำหนด Effect ของเมนูย่อย เช่น Fade Effect

6. ตกแต่งเมนู ซ้าย กลาง ขวา ประกอบด้วย

ภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องซ้าย : ใช้กำหนดภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องซ้าย

สีตัวหนังสือหัวข้อกล่องทางซ้าย : ใช้กำหนดสีตัวหนังสือหัวข้อกล่องซ้าย

มุมโค้งหัวข้อกล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งหัวข้อกล่องซ้าย

รูปแบบเส้นหัวข้อกล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นหัวข้อกล่องซ้าย

ขนาดเส้นหัวข้อกล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดขนาดเส้นหัวข้อกล่องซ้าย

สีของเส้นหัวข้อกล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดสีของเส้นหัวข้อกล่องซ้าย

ขนาดเส้นเนื้อหากล่องซ้าย : (css3) ใ้ช้กำหนดขนาดเส้นเนื้อหากล่องซ้าย

รูปแบบเส้นเนิ้อหากล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นเนื้อหากล่องซ้าย

สีของกรอบเนื้อหากล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดสีของกรอบเนื้อหากล่องซ้่าย

มุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องซ้าย : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องซ้าย

ภาพพื้นหลังเนื้อหากล่องซ้าย : ใช้กำหนดภาพื้นหลังเนื้อหากล่องซ้าย

สีพื้นหลังเนื้อหากล่องซ้าย : ใช้กำหนดสีพื้นหลังเนื้อหากล่องซ้าย

ภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก : ใช้กำหนดภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

สีตัวหนังสือหัวข้อกล่องทางเนื้อหาหลัก : ใช้กำหนดสีตัวหนังสือหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

มุมโค้งหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

รูปแบบเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

ขนาดเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดขนาดเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

สีของเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดสีของเส้นหัวข้อกล่องเนื้อหาหลัก

ขนาดเส้นเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใ้ช้กำหนดขนาดเส้นเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก

รูปแบบเส้นเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก

สีของกรอบเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดสีของกรอบเนื้อหากล่องซ้่าย

มุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก

ภาพพื้นหลังเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : ใช้กำหนดภาพื้นหลังเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก

สีพื้นหลังเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก : ใช้กำหนดสีพื้นหลังเนื้อหากล่องเนื้อหาหลัก

ภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องขวา : ใช้กำหนดภาพพื้นหลังหัวข้อกล่องขวา

สีตัวหนังสือหัวข้อกล่องทางขวา : ใช้กำหนดสีตัวหนังสือหัวข้อกล่องขวา

มุมโค้งหัวข้อกล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งหัวข้อกล่องขวา

รูปแบบเส้นหัวข้อกล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นหัวข้อกล่องขวา

ขนาดเส้นหัวข้อกล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดขนาดเส้นหัวข้อกล่องขวา

สีของเส้นหัวข้อกล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดสีของเส้นหัวข้อกล่องขวา

ขนาดเส้นเนื้อหากล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดขนาดเส้นเนื้อหากล่องขวา

รูปแบบเส้นเนิ้อหากล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดรูปแบบเส้นเนื้อหากล่องขวา

สีของกรอบเนื้อหากล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดสีของกรอบเนื้อหากล่องซ้่าย

มุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องขวา : (css3) ใช้กำหนดมุมโค้งกรอบเนื้อหากล่องขวา

ภาพพื้นหลังเนื้อหากล่องขวา : ใช้กำหนดภาพื้นหลังเนื้อหากล่องขวา

สีพื้นหลังเนื้อหากล่องขวา : ใช้กำหนดสีพื้นหลังเนื้อหากล่องขวา

สีขอบของเมนูเวลาชี้ (ซ้าย/ขวา) : ใช้กำหนดสีขอบของเมนูเวลาชี้ (ซ้าย/ขวา)

สีพื้นหลังของเมนูเวลาชี้ (ซ้าย/ขวา) : ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเมนุเวลาชี้ (ซ้าย/ขวา)

สีของกล่องเมนูหมวดย่อย (ซ้าย/ขวา) : ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเมนูหมวดย่อย (ซ้าย/ขวา)

7. ตกแต่งส่วน ล่างของเว็บ ประกอบด้วย

ภาพพื้นหลังส่วนท้าย : ใช้สำหรับกำหนดภาพพื้นหลังของส่วนท้าย

สีพื้นหลังส่วนท้าย : ใช้สำหรับกำหนดสีพื้นหลังของส่วนท้าย (จะแสดงผลในกรณีไม่กำหนดภาพพื้นหลัง)

ส่วนของเนื้อหา : ใส่เนื้่อหาตามที่ต้องการ

8.ปรับแต่ง email การปรับแตง Email ส่วนนี้จะแสดงผลเมื่อมีการส่ง Email ออกจากระบบ เช่น ระบบสั่งซื้อ ระบบตอบรับสมาชิก ซึ่งการปรับแต่ง ประกอบด้วย

ภาพโลโก้ของอีเมล์ : ใช้สำหรับกำหนดภาพโลโก้ของอีเมลล์

ส่วนหัวของ email : ใส่เนื้อหาส่วนหัวของ Email

ส่วนท้ายของ email : ใส่เนื้อหาส่วนท้ายของ Email

9.ปรับแต่งระบบ social Network ประกอบด้วย

Facebook Id (Admin) : ใส่ Facebook Id โดยเข้าไปยังลิงค์ที่แนะนำเปลี่ยน facebook_username เป็นที่คุณใช้งาน ส่วนกำหนดรูปแบบ social Network : กำหนดรูปแบบของ Social Network หรือ สามารถกำหนดเองได้

10.ปิดเว็บชั่วคราว ประกอบด้วย

ปิดเว็บชั่วคราว : กดเลือกเพื่อปิดเว็บชั่วคราว

ส่วนของเนื้อหา : ใส่เนื้อหา สาเหตุของการปิดเว็บไซต์ชั่วคราว

หมายเหตุ : *(css3) คือ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะ Template ที่ทำมาเพื่อสนับสนุน css3 เท่านั้น ซึ่งบางส่วนอาจไม่แสดงผลใน Browser เวอร์ชั่นเก่า