การสร้าง Form mail บนเว็บไซต์ Justmakeweb
0
ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
ตรวจสอบ

 

การสร้าง Form mail บนเว็บไซต์ Justmakeweb

2012-05-17 13:34:45 ใน ทิป เทคนิค » 0 9979
1.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการ Formmail
2. เลือก เพิ่มฟอร์ม
3. จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่ม Form" ประกอบด้วย
 
3.1 หัวข้อฟอร์มเมลล์ : ใส่ชื่อฟอร์มเมลล์ตามต้องการ
3.2 ช่องกรอกข้อมูล : ช่องกรอกข้อมูลสำหรับกรอกข้อมูลประเภท "Text" 
Text Input : ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดมาก เช่น ชื่อ-สกุล
Text Area : ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องใช้การกรอกที่ละเอียด เช่้น ที่อยู่
Date Input : ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องกรอกวันที่
Title ย่อย : ใช้กรอกข้อมูล Title ย่อย
3.3 ช่องตัวเลือก :  ช่องกรอกข้อมูลสำหรับกรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก 
Radio : ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก ที่เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียว ใช้กับตัวเลือกที่มีัตัวเลือกน้อยๆ เช่น เพศ
Select : ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก ที่เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวเช่นกัน แต่จะใช้กับตัวเลือกที่มีให้เลือกเยอะ เช่น จังหวัด
Check Box : ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก สามารถเลือกได้หลายๆตัวเลือก
3.4 เพิ่มช่องกรอกข้อมูล : เพิ่มช่องกรอกข้อมูล "ประเภทText"  เช่น  เบอร์โทร , อีเมลล์ 
3.5 เพิ่มช่องตัวเลือก : เพิ่มช่องกรอกข้อมูล "ประเภทตัวเลือก" เช่ัน คำนำหน้าชื่อ
3.6 Email ที่ต้องการส่งถึง : กรอกอีเมลล์ที่ต้องการให้่ส่งถึง
3.7 ข้อความหลัง Submit : กรอกข้อความหลังจากกด "Submit" โดยระบบจะแสดงข้อความหลังจากกรอกข้อมูล
3.8 URL หลัง Submit : กรอก URL หลังจากกด "Submit" โดยระบบจะไปหน้าเว็บตาม URL ที่ระบุไว้หลังจากกรอกข้อมูล
3.9 ชื่ออัพโหลด(beta) : กรอกข้อความของหัวข้อของในส่วนอัพโหลด (ควรเลือก  ตรงส่วน "เปิดอัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 10 MB")
3.10 กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
4. เมื่อสร้าง Form mail เสร็จแล้วให้ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ / สร้างเว็บเพจ / เมนูย่อย เพื่อนำ Form mail ไปใช้งาน
5. เลือก แสดงเว็บเพจที่สร้างขึ้น
6. เลือก "แก้ไข" เพจที่ต้องการใส่ Formmail
7. เลือก Formmail  เพื่อนำมาใช้งาน จากนั้น กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
8. แสดง FormMail ที่ได้สร้างขึ้น